Bè là giới tính cái sinh ngày 15-04-2015 là con của bố Shino và mẹ Sammie Mèo mẹ Sammie Mèo Bố Shino   Mua mèo vui lòng liên